Lompat ke isi

Bherrâs

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bherrâs jârèya bâgiyân bighina paḍi (la’as) sè ampon èpèsa ḍâri sekkem. Sekkem sacara anatomi èsebbhut ‘palèa’ (bagiyân sè etotopi) bân ‘lemma’ (bâgiyân sè notopi).

È sala sèttong tahap pemrosèsan hasèl anyèh paḍi, la’as ètoto ngangghuy lessong otabâ ègilis sa’èngghâ (kolè’na la’as) akombi’ dâri èssèna. Bâgiyân èssè jârèya, sè bârnana potè, ngamèra, bungo, otabâ celleng, sè èsebbhut bherrâs.

Tamenan paḍi bisa tombu satèngghi 1 – 1,8 mm. Ḍâuna lanjhâng bân koros sè lanjhângnga 50 – 100 cm bân lèbarra 2 – 2,5 cm. Bherrâs sè bisa èkakan okoran lanjhangnga 5 – 12 mm bân tebbella 2 – 3 mm.

Bherrâs dâri paḍi plotan èsebbhut plotan.