Bhângsa:Hong Kong

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Hong Kong"

Bhângsa rèya anḍi' 1 kaca, ḍâri total 1.