Bhângsa:Hinḍia Bâlândhâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Hinḍia Bâlândhâ"

Bhângsa rèya anḍi' 1 kaca, ḍâri total 1.