Bhângsa:Arè paènga'an

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Arè paènga'an"

Bhângsa rèya anḍi' 3 kaca, ḍâri total 3.