Bhângsa:Ḍaftar naghârâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Ḍaftar naghârâ"

Bhângsa rèya anḍi' 1 kaca, ḍâri total 1.