Bhâbâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bhâbâng jârèya istilah sè biasa èyangghuy sakalompok tatombuwân penting bâgi manossa sè tamasok ḍâlem gènus Allium. Obi, dâun, otabâ kembhâng bhâbâng èghuna'aghi ghâbây jhângan otabâ palappa, taghântong bârâmma sè aghuna’aghina.