Arthur Aikin

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Arthur Aikin, FLS, FGS (19 Mei- 15 April 1854) iyâ arèya kimiawan, mineralog bân panolès ilmiah kabhângsahan Inggris. Dhibi’na iyâ arèya pendiri Chemical Society (satèya anyama Royal Society of Chemistry). Dhibi’na lughâlluna dhâddhi Benḍahara è taon 1841. bân pas dhâddhi Presiḍen kaḍuwâ’ è organisasi kasebbhut.