Armenia

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Armenia iyâ arèya sala sèttong naghârâ è è bâtes benua Èropa bân benua Asia. Ibukotana iyâ arèya koṭṭa Yereban. Bhâsana iyâ arèya bhâsa Armenia.

bayraq Irevan khanlighi

Loas naghârâna 29.743 km2 kalabân 11 provinsi. Penduduk naghârâ Armenia bâḍâ 3.018.854 orèng bân kapadatan pendudukna 101,5 orèng per Km².