Argentina

Ḍâri Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
bendirâ Argentina

Argentina iyâ arèya sala sèttong naghârâ è Amerika Lao', benua Amerika. Ibukoṭṭana iyâ arèya koṭṭa Buenos Aires. Bhâsana iyâ arèya bhâsa Spanyol.

Luas naghârâna panèka 2.780.400 km2 kalabân anḍi' 23 provinsi. Penduduk naghârâ Argentina bâḍâ 43.131.966 orèng bân kapadatan pendudukna 14,4 orèng per Km².