Lompat ke isi

Arè Bhumè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Arè Bhumè panèka acara taonan sè èpaènga'aghi è sadhâjâ dhunnya niyap 22 April. Arèya ghâbây abhânto palèndhungan lingkungan. Arè Bhumè èrancang ghâbây orèng sopajâ sadar bân hormat ka planèt bengkona manossa. Bâjarina Arè Bhumè bâḍâ è lebbi dâri 175 naghârâ sè èator sareng Jhâringan Arè Bhumè (Earth Day Network).