Lompat ke isi

Animasi

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Animasi panèka filem sè èasèlaghi ḍâri pangolaan ghâmbhâr tanang saèngghâ dhâddhi ghâmbhâr aghuli. Wâl-awwâla ètemmoaghi, filem animasi èghâbây ḍâri bânnya' lembâr dhâlubâng ghâmbhâr sè èmainaghi saèngghâ angghâl efek ghâmbhâr ghuli. Klabân bhântowan komputer, pangarjâ'ân filem animasi dhâddhi lebbi sèghel bân akas. Bâjarina arèya lebbi bânnya' pangarjâ'ân filem animasi tello' dimensi èbhânḍhing filem animasi ḍuwâ' dimensi.