Aghâma

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Aghâma, mènorot Kamus Besar Bahasa Indonesia, iyâ arèya sistem otabâ sip-prinsip kaparcajâ'ân ḍâ' Pangèran otabâ Tuhan. Oca' aghâma asalla ḍâri bhâsa Sansekerta sè artèna "tradisi" dhinèng oca' laèn sè para' paḍâ'â artèna iyâ arèya rèligi sè asalla dâri bhâsa Latin sè artèna "mengikat kembali" (ḍâ' Pangèran).

Aghâma è Madhurâ[beccè' | beccè' sombher]

Aghâma sè palèng bânnya' panyembhâna è Madhurâ iyâ arèya aghâma Islam.

Pranala loar[beccè' | beccè' sombher]