Lompat ke isi

Afghanistan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Afganistan, nyama resmina Keamiran Islam Afganistan arèya naghârâ sè takorong ḍhârât sè letta'na è Asia Lao' bân Asia Tengnga. Pendudukna sakètar 32 juta, adhâddhiaghi naghârâ sè palèng bânnya' ka-42 è dhunnya. Naghârâ arèya aengghânan bi' Pakistan è lao bân tèmor; Iran è bârâ'; Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan è ḍâjâ; bân Cèna è tèmor ḍâjâ. Luas wilayahna 652,000 km2 (252.000 sq mi), adhâddhiaghi naghârâ ka-41 sè palèng jhembâr è dhunnya.