Acèh

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Lambhâng Propinsi Acèh

Acèh panèka sala sèttong propinsi è Inḍonesia. Acèh bâḍâ è palèng ḍâjâ Polo Somattra bân propinsi palèng bârâ' è Inḍonèsia. Ibukotthana panèka Banḍa Acèh. Kennengnganna semma' bi' Kapolowan Anḍaman bân Nikobar è Inḍia bân èpèsa'aghi bi' Tasè' Anḍaman. Bhâsana panèka bhâsa Acèh, Gayo, Alas bân bhâsa laènna. Loas propinsina panèka 57.365,09 km2 kalabân 18 kabhupatèn bân 5 kottha. Ghungghung orèngnga ra-kèra 5.000.000 orèng.