Acèh

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Lambhâng Propinsi Acèh

Acèh iyâ arèya sala sèttong propinsi è Inḍonesia. Acèh bâḍâ è engghun palèng ḍâjâ Polo Somattra bân propinsi palèng bârâ' è Inḍonèsia. Kottha otamana iyâ arèya Banḍa Acèh. Kennengnganna semma' bi' Kapolowan Anḍaman bân Nikobar è Inḍia bân èpèsa'aghi bi' Tasè' Anḍaman. Bhâsana iyâ arèya bhâsa Acèh, Gayo, Alas bân bhâsa laènna. Lowas propinsina arèya 57.365,09 km2 kalabân 18 kabhupatèn bân 5 kottha. Ghungghung orèngnga ra-kèra 5.000.000 orèng.