Aḍḍhâs cèna

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhângnga aḍâs cèna

Aḍḍhâs cèna (Illicium anisatum) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Schisandraceae.

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Ombhut sè bisa tombu ghân 6m, ngembhâng ḍâri Maret sampè Mei, bighina massa' è Oktober. Tombuwân arèya tamaso' tombuwân bândhu, anḍi' ḍuwâ' paroba è sèttong bhungka[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Illicium+anisatum