Lompat ke isi

Ḍhâḍḍhâ'

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhângnga ḍhâḍḍhâ' sè abârna mèra

Ḍhâḍḍhâ' (Erythrina variegata) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka famili Fabaceae. Bhungka sè segghut èghuna'aghi ghâbây paghâr bân ḍeng-anḍeng arèya anḍi' bânnya' nyama. Iyâ arèya dadap ayam, dadap laut (Jhâbâ), dadap blendung (Sonḍhâ), dalungdung (Bhâli), deris (Timor), galala itam (Maluku), bân èn-laènna.