Ḍaftar bhâdhân khosos Parajhuman Bhângsa-bhângsa

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Organisasi Internasional panèka sèttong bentuk kerja sama gabungan pan-bàràmpan naghârâ, /organisasi otabà unit fungsi sè agadhui tojjhuwàn sè padà kaangghuy èjalanagih èssè parsetujuan otabà parjanjian.