Lompat ke isi

Ḅuḍâjâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bhudhâjâ otabâ kabhudhâjâ'an asal oca'na ḍâri bhâsa Sanskerta buddhayah, ropa jhâma' ḍâri buddhi (akal) èyartèyaghi mènangka parkara sè cangkè' klabân buḍi, bân akal manossa.

Mènorot Prof. Koentjaraningrat, kabhudhâjâ'an panèka gâbungan sadhâjâna sistem, gagasan, tènḍhâghân bân asèl karjâ manossa è masyarakat sè kennèng èyollèyaghi lèbât ajhâr.

Kabhudhâjâan[beccè' | beccè' sombher]

Kabhudhâjâan arèya asèl ḍâri gâbungan unsur-unsur pèkkèran, rassa, bân niat sè abujuttaghi manossa ka'angghuy ngajhâlânaghi oḍi' è dhunnya. Bhudâjâ è maghârsarè otabâ bhângsa omom dhâddhi okoran tèngghi mabâna paradhâbhân.