Sambhung ḍârâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sambhung dârâ

Sambhung ḍârâ (Excoecaria cochinchinensis) iyâ arèya tamennan sè tamaso' ka ḍâlem famili Euphorbiaceae. Tamenna arèya èyangghuy ghâbây tambhâ sè asalla ḍâri Cèna bân Asia Tèmor Lao'.

Salaènna èkaghâbây tambhâ, tamennan arèya èghuna'aghi kèya ghâbây racona jhuko' polana bisa mamatè jhuko'. Makkèna ḍâ'iyâ, tamennan arèya ghi' ètamen kèya ghâbây tamennan pangèyas. Tombuwân arèya èkoca' sambang darah (Indonesia), remek daging (Jhâbâ).

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Ombhut, mampo tombu sampè' 1-2m tèngghina. Ḍâunna loncong, lancèp è ojungnga, alang sellèng, ra-kèra 7-10 cm, bârna pa'aḍâ'ânna bhiru dhinèng bârna sabhâligghâ mèra towâ. Kembhângnga kènè, abârna bhiru, bân tombu è kèmongnga ḍâun. Buwâna bunter loncong akanṭa kapsul[1].

Panyalambherrân[beccè' | beccè' sombher]

Tombuwân arèya tombu dhuli Myanmar, Thailand, Indocina, Cèna bâgiyâan lao', Malaysia, bân Indonesia[2].

Paghuna'an[beccè' | beccè' sombher]

È Thailand kapprana ghâbây nom-ènoman sè mabârâs panyakè' rahèm. Kellana ḍâun sambhung ḍârâ sè ella èpangghâng èyènom ka'angghuy nambhâi tel-ghâtel sareng orèng Indocina. Dhinèng è Jhâba èghuna'aghi ghâbây ma'ambu kalowarra ḍârâ bân racona jhuko'[2].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/flora/2/0/2010
  2. 2,0 2,1 https://www.researchgate.net/publication/324308141_Plant_Resources_of_South_East_Asia_no_12_2_Medicinal_and_Poisonous_Plants_2