Jhâbâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
(Èyallèyaghi ḍâri Polo Jhâbâ)
Polo Jhâbâ

Jhâbâ (Madhurâ: ꦗꦧ) iyâ arèya sala sèttong polo è Inḍonesia sè ghunghung orèngnga korang lebbi 136 juta. Polo arèya tamaso' ka 13 polo sè palèng lowas nomer 13 è dhunnya. Ra-kèra 60% orèng Inḍonesia oḍi' è Polo Jhâbâ. Kotth otamana Inḍonesia, iyâ arèya Jakarta sè bâḍâ è Jhâbâ bâgiyân bârâ'. Polo arèya è jhâman konana aropa'aghi poser ḍâri pan-brâmpan Karajaan Hindu-Bhuddhâ, Kasultanan Islam, Pamarènta'an Kolonial Hindia-Bâlândhâ bân poser pergerakan kamardhika'an Indonesia.