Madhurâ

Ḍâri Wikipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Madhurâ iyâ arèya sala sèttong polo sè bâ~sâ è tèmor ḍâjâna polo Jhâbâ. Polo Madhurâ lowassa korang lebbi 5.250 km² (lebbi kènè' ḍâri Polo Bhâli), sè dhâddhi kennengngan oḍi'na korang lebbi 4 juta orèng.

Orèng Madhurâ aropa'aghi orèng sè palèng râjâ ghunghungnga è Inḍonesia, ra-kèra 20 juta orèng. Rèng-orèng arowa sokkla dâri Polo Madhurâ bân polo-pole è eddhi'na, akadhi Ghili Rajâ, Sapudi, Ra'as, bân Kangèan. Salaènna arowa, orèng Madhurâ bannya' sè neptep è bâgiyân tèmor Jhâbâ Tèmor, sè kalonta kalabân "Ḍaèra Tapal Kuda".

Administrasi[beccè' | beccè' sombher]

Madhurâ èbâgi ḍâlem empa' kabhupatèn, iyâ arowa: