Lompat ke isi

Malaysia

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
(Èyallèyaghi ḍâri Mâlèsia)

Malaysia (bhâsa Malaju: Malaysia) iyâ arèya sala sèttong naghârâ è Asia Tèmor Lao'.