Lompat ke isi

Lèonika Sari

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Lèonika Sari Njoto Boedioetomo panèka orèng sè aghâbây aplikasi Reblood, perusahaan rintisan è bidang kabârâsân sè lasta informasi bân akses ghâbây orèng sè karep berri' dârâ. Lèonika apèlè adhâddhih sala èttong pabhilek Indonèsia dâlem Forbès 30 Under 30 Asia.