Lompat ke isi

Bhângsa:Kabhupatèn Sampang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
(Èyallèyaghi ḍâri Bhângsa:Kabupten Sampang)

Test-Kabupaten Sampang

"Bâjârina, taḍâ' kaca otabâ mèdia ḍâlem bhângsa rèya."