Thong-cènthongan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
(Èyallèyaghi ḍâri Ṭong-cènṭongan)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ṭong-cènṭongan

Thong-cènthongan (Limnocharis flava) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Alismataceae. Tombuwân rabâ rèya bânnya' ètemmonè è sabâ bân tana salambânna. Biyasana thong-cènthongan arèya tombu abhâreng bi' ècèng ghunḍhung. Tombuwân arèya kappra èkaghâbây ghângan.